A.B.A. Adolf Benca Academia

Zmluvný vzťah medzi maliarom Adolfom Bencom a Bratislavskou lodnou spoločnosťou, a.s., pri zakladaní obchodnej spoločnosti Adolf Benca Akadémia s.r.o. v roku 2012 zaznamenal a vyznačil nasledujúci text tejto Zmluvy:
„Adolf Benca Académia je v postavení zakladateľa umeleckej, kultúrnej a vzdelávacej organizácie, ktorej cieľom je priviesť Adolfa Bencu k udeleniu Nobelovej ceny”. (Spoločenská zmluva zo dňa 30. mája 2012 čl. III bod 6).

Plávajúce galérie Adolf Benca Académie majú byť a budú tými poslami kultúry, kultúrnosti, humanity a novodobej renesancie, ktoré majú kultúrou spájať vodnými cestami východoeurópske a západoeurópske aquatóriá a ich priľahlé teritóriá.